print

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária: 426A
Telefón: 048 446 1317Email: daniela.skutova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda08:30 - 10:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici pôsobí od jej vzniku (1995). V roku 1997 úspešne prešla rigoróznym konaním, v roku 2005 obhájila dizertačnú prácu Konzervatívne politické myslenie a o v roku 2006 získala titul docent  v študijnom odbore Teória politiky s habilitačnou prácou Dilemy súčasného konzervativizmu. Je členkou Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, odborovej komisie pre doktorandské štúdium, zástupkyňou šéfredaktora časopisu Politické vedy, recenzentkou viacerých odborných monografií a príspevkov, každoročne sa zúčastňuje na pracovných mobilitách v zahraničí, participuje na domácich a zahraničných projektoch.

 

V súčasnosti pôsobí na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, ako docentka  na katedre politológie, kde zabezpečuje výučbu predmetov  Klasická, Moderná a Súčasná politická filozofia, Moderné a Novodobé dejiny politických teórií, Teórie multikulturalizmu, Konzervativizmus a neokonzervativizmus. Predmetom jej výskumného záujmu je oblasť politických teórií a politickej filozofie so zameraním na dejiny politického myslenia, modernej a súčasnej politickej filozofie. V týchto výskumných oblastiach publikuje viacero vedeckých štúdií (vo vedeckých časopisoch, kolektívnych monografiách, zborníkoch..) a pravidelne participuje na domácich a zahraničných konferenciách.

=
426A
048 446 1317