print

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 216
Telefón: 048 446 17 11

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: David.Kollar@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda12:30 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-

Mgr. Dávid Kollár, PhD. pôsobí od roku 2013 ako odborný asistent a tajomník na Katedre bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVMV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj Centra excelentnosti pre krízové riadenie. Je absolventom FPVMV UMB v odbore medzinárodné vzťahy vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr. a PhD.). Bakalárske štúdium ukončil v roku 2008 štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce na tému "EÚ-Rusko: nové partnerstvo?", magisterské štúdium absolvoval v roku 2010, kedy obhájil diplomovú prácu na tému "Vzťahy Ruskej federácie a NATO po páde bipolarity a perspektívy vývoja v budúcnosti". Doktorandské štúdium absolvoval v roku 2013 obhajobou dizertačnej práce na tému "Postavenie Ruskej federácie v súčasnom bezpečnostnom prostredí". Počas štúdia na FPVMV absolvoval semestrálny pobyt na Univerzite v Bologni na Fakulte politických vied Roberta Ruffilliho vo Forli.

V súčasnosti sa podieľa na vedení povinných aj povinne voliteľných kurzov Krízový manažment a Počítačové simulácie krízových situácií v rámci študijného programu Bezpečnostné štúdiá. Particupuje na vedení seminárov z predmetov Teórie medzinárodných vzťahov a Teória a prax geopolitiky. Zabezpečuje aj výučbu v anglickom jazyku, konkrétne predmetov Political System of the Slovak Republic a Crisis Management.

Od začiatku svojho pôsobenia na Katedre bezpečnostných štúdií absolvoval niekoľko prednáškových pobytov na univerzitách a vysokých školách v Dubrovniku, Prahe, Českých Budějoviciach či poľskej Pile.

V súčasnosti je súčasťou riešiteľského tímu projektu VEGA Transformácia bezpečnostného prostredia: aplikácia skúseností štátov Vyšehradskej štvorky na príklade Ukrajiny a projektu Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zúčastňuje sa domácich a medzinárodných vedeckých konferencií, publikuje v časopisoch a zborníkoch, a je súčasťou organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum, ktorá je už viac ako 11 rokov veľmi solídne etablovaná v domácej aj zahraničnej bezpečnostnej komunite. Zároveň je členom (tajomníkom) Akademického senátu FPVMV UMB v Banskej Bystrici. 

 

=