print

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 424
Telefón: 048 446 1414

Kuzmányho ul. 1
97400 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Eleonora.Kovacova@umb.sk

Pondelok-
Utorok12:00 - 13:00
Streda10:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok-

V prípade záujmu o konzultáciu, kontaktujte ma prosím vopred na mail. adrese: eleonora.kovacova@umb.sk!

 

 

PhDr.Eleonóra Kováčová,PhD. pôsobí na Katedre politológie FPVaMV UMB ako odborná asistentka.

Aktuálne v I. stupni študijného odboru Politológia zabezpečuje povinné predmety - Verejná správa a Verejná politika. V rámci povinne voliteľných predmetov zabezpečuje predmety - Kontrola a zodpovednosť vo verejnej správe, Aktuálne otázky verejnej politiky, Metódy riadenia vo verejnej správe, Odborná prax. 

Odborne sa profiluje v oblasti verejná správa a verejná politika, a nakoľko sa jedná o značne rozsiahlu problematiku, venuje sa jej z hľadiska či už historického vývoja, jej aktuálneho stavu (štátna správa a územná samospráva) a ďalších súvislostí (kontrola, zodpovednosť, občianska participácia a pod.), ako aj z pohľadu možných perspektív do budúcnosti, čo dokazujú aj výsledky v oblasti vedecko-výskumnej činnosti (vedecké recenzované monografie - r. 2010, 2014; vysokoškolské učebnice - r. 2011, 2015, 2016; konferenčné príspevky na domácich a zahraničných konferenciách, príspevky v časopisoch, príspevky v uznávaných databázach W. of S. a i.), ako aj domáce a zahraničné ohlasy, alebo ohlasy v databázach W. of S..

V rámci programu ERASMUS a ERASMUS+ sa zúčastnila niekoľkých zahraničných učiteľských mobilít - napr. v dňoch 17.10. až 21.10.2010 absolvovala mobilitu na Vysokej škole evropských a regionálních studií, o. p. s. v Českých Budějoviciach,  na pôde ktorej predniesla odborné prednášky na témy: „Manažérske metódy v teórii a praxi verejnej správy“, „Modernizácia územnej samosprávy SR“, „Vývoj verejnej správy na Slovensku po r. 1993“. V roku 2011 (4.12.-8.12.) absolvovala učiteľskú mobilitu na Metropolitnej univerzite, o. p. s. v Prahe, na pôde ktorej odprednášala odborné prednášky: „Základy verejnej správy I. a II.“, „Aktuálne otázky verejnej správy“. Dňa 3.12.2012 na Vysokej škole mezinárodních veřejných vztahů, o. p. s. v Prahe odprednášala v rámci programu ERASMUS odbornú prednášku na tému: „Verejná správa na Slovensku po r. 1990“. V rámci programu ERASMUS+ dňa 7.12.2015 odprezentovala na Vysokej škole mezinárodních veřejných vztahů, o. p. s. v Prahe prednášku na tému: „Požiadavka minimálneho vzdelania ako predpoklad výkonu funkcie starostu obce v podmienkach Slovenskej republiky“. 

Súčasne participuje/participovala i na riešení domácich a zahraničných vedecko-výskumných úloh a projektov, napr.  Projekt č. 1042-2001-IVF „Geopolitical Importance of Central Europe (V4) and its Prospects“; v rámci vedecko-výskumnej úlohy VUGA 6/2003 „Problematika rodových štúdií v kontexte Banskobystrického regiónu“ realizovaný výskum k téme „Právne postavenie žien v ústavách po vzniku ČSR v r. 1918“. Projekt  VEGA č. 1/0465/08 „Decentralizácia verejného sektoru a efektívnosť jeho fungovania v podmienkach stredoslovenského regiónu v porovnaní s iným európskym regiónom“; vedecko-výskumná úloha UGA č. I-09-000-19 „Verejná správa na Slovensku. Úlohy a postavenie územnej samosprávy“; OP Vzdelávanie: „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí“ (kód ITMS projektu: 26110230109). Ako členka fakultnej skupiny FPVaMV UMB je zapojená do riešenia projektu „Human Resource Strategy for Researchers“ (HRS4R).

V rámci vymedzených okruhov skúmania a bádania poznatkov, vedie i poslucháčov pri písaní záverečných prác. 

 

 

 

 

 

=