print

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor/Coordinator ErasmusPlus, ...
  • Docent

Kancelária: 218 / 320
Telefón: 048 446 1614 / 1223

skype meno: usiakj Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Jaroslav.Usiak@umb.sk

Pondelok-
Utorok08:00 - 09:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

online konzultáciu potvrďte vopred e-mailom a sú možné aj mimo vymedzených hodín, tiež po dohode e-mailom / online consultations confirm in advance by email and are possible even outside of specified hours, also in agreement by e-mail

Vyštudoval odbor politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce na tému „Politologická a sociologická interpretácia pojmu politická kultúra“ úspešne ukončil štúdium v roku 2007. Počas štúdia aktívne pôsobil a v súčasnosti je členom v spolku CPSSU – Česko-Slovenská únia študentov politických vied.   

Úspešnou obhajobou dizertačnej práce na tému „Postavenie štátu a nové dimenzie bezpečnosti na začiatku 21. storočia“ získal titul PhD. v odbore Teória politiky na Katedre bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. V roku 2015 mu bol udelený titul docent v odbore Medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, po úspešnej habilitačnej prednáške na tému: Model budúcej kooperácie štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti bezpečnosti. Odborne sa zameriava na problematiku bezpečnosti štátu, bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky a Vyšehradskej štvorky, sektorovej bezpečnosti Kodanskej školy, problematiku sekuritizácie a erózii suverenity štátu z pohľadu bezpečnosti.

V súčasnosti je prodekanom pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou a docentom na Katedre bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. V rámci pedagogickej činnosti vedie prednášky a semináre z predmetov Bezpečnostná politika I - všeobecný úvod, Bezpečnostná politika II. – teoretické prístupy, Bezpečnostná politika Slovenskej republiky, Bezpečnostná politika Vyšehradskej skupiny, ako aj predmety v anglickom jazyku Security Policy a Security Policy of the V4 Countries.

V roku 2009 absolvoval Kurz národnej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorého predmetná skladba bola zameraná na vodcovstvo a manažment v strategickom prostredí, bezpečnostnú politika a stratégie, globálne bezpečnostné prostredie, budúci strategický kontext a prevenciu konfliktov, národnú bezpečnosť a obranu. Zúčastnil sa mnohých výskumných, prednáškových pobytov ako aj konferencií doma a v zahraničí: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Slovinsko, Francúzsko, Ukrajina a iné.

Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Současná Evropa, ktorý vydáva Centrum evropských studií Vysokej školy ekonomickej v Prahe, členom redakčnej rady vedeckého časopisu Obrana a strategie, ktorý vydáva Univerzita obrany v Brne, členom redakčnej rady vedeckého časopisu Central European Journal of Politics a tiež členom redakčnej rady časopisu Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (series: Integration Processes: Economic, Political and Legal Aspects). Od roku 2008 bol výkonným redaktorom a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu Politické vedy, indexovaného vo Web of Science Core Collection, so zameraním na politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdiá, ktorý vydáva Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Od roku 2008 je Fakultným koordinátorom pre ErasmusPlus, z tejto funkcie sa snaží prispieť k vyššej mobilite študentov a učiteľov.

V rokoch 2007 až 2009 bol koordinátorom a členom organizačného tímu Národného konventu o budúcnosti Európskej únii. V súčasnosti je členom organizačného tímu projektu Bezpečnostné fórum, ktorý funguje pod záštitou Katedry bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorý sa zameriava na výskum otázok bezpečnosti. Taktiež je členom vedecko-výskumného projektu „Centra exceletnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti.“

V rámci publikačnej činnosti je autorom alebo spoluautorom monografií "Security and Strategic Culture of the Visegrad Group Countries", "Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia", "Bezpečnosť ako kategória" autorom kapitol v monografiách, vedeckých článkov domácich ako aj zahraničných indexovaných časopisoch vo WoS a SCOPUS. Publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch, zúčastňuje sa na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí.

=