print

Bezpečnostná politika SR

Informačný list predmetu BEPO SR     Výsledky priebežného hodnotenia
 
Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s minulou, súčasnou a budúcou bezpečnostnou politikou Slovenskej republiky, zahrňujúc bezpečnostné prostredie SR, potenciálne hrozby a riziká v SR, strategické dokumenty SR, bezpečnostné orgány SR a v neposlednom rade i komparáciu bezpečnostných politík v rámci V4. V závere kurzu budú študenti (1) oboznámení s pozíciou SR v bezpečnostných zoskupeniach a jej cieľoch do budúcnosti, (2) vedieť analyzovať a vyhodnotiť strategické dokumenty Slovenskej republiky (3) schopný vytvoriť si ucelenú predstavu o orgánoch a nástrojoch v Slovenskej republike, ktoré formujú bezpečnostné prostredie.
 
Štruktúra predmetu:
1. Počas prednášok budú odprednášané prezentácie podľa osnovy kurzu, ktoré sú dostupné i formou učebných textov k predmetu.
2. Počas seminárov bude prebiehať analýza strategických dokumentov, samoštúdium na určenú tému a diskusia vo forme otázok a odpovedí po načítaní odporúčanej literatúry.
 
Hodnotenie:
1. Študent je povinný pripraviť sa na seminár, pričom hodnotenie jeho aktivity je vo forme 10% hodnotenia kurzu, nepripravenosť sa seminár bude považovaná za absenciu (ako aj nedodanie svojej spracovanej časti na plánovaný seminár). Dve absencie znamenajú hodnotenie kurzu nedostatočnou známkou - Fx. Jednotlivé témy a zadania sú dostupné na internetovej stránke fakulty.
2. Napísanie kvalitnej odbornej eseje (pozri nižšie pre stanovené podmienky a vypísané témy odborných esejí), ktorých hodnotenie môže dosiahnuť až 40 %, (10% tvorí hodnotenie formálnej stránky podľa požiadaviek a 30% tvorí hodnotenie obsahovej stránky).
3. Ústna skúška v skúškovom období semestra, kde bude študent môcť dosiahnuť 50 %, pričom otázky budú pozostávať z odprednášaných prezentácií a z povinnej literatúry na semináre.
 
Ústna skúška 50% + Odborná esej 40% + aktivita na seminároch 10% = 100 % hodnotenia predmetu, pričom:
100% – 94% = A;
93% – 87% = B;
86% – 78% = C;
77% – 73% = D;
72% – 65% = E;
menej ako 65% = Fx;
viac ako dve absencie na seminároch = Fx;
plagiátorstvo = Fx;
zapísaní študenti na predmet, ktorí sa neprihlásia na žiadny z vypísaných termínov v skúškovom období = Fx.
 
Podmienky pre IŠP študentov
1. Spracovanie odbornej esej podľa požiadaviek (na Vami zvolenú tému zo zoznamu).
2. Ústna skúška (otázky budú pozostávať z odprednášaných prezentácií a z povinnej literatúry na semináre).
3. Termín na dodanie spracovanej odbornej eseje je minimálne týždeň pred dohodnutou skúškou.
4. Termín skúšky si dohodnite individuálne e-mailom.
 
Osnova kurzu:
1. Úvodné stretnutie
     a) Ozrejmenie podmienok
2. Základné teoretické východiská
     a) Štát ako aktér bezpečnosti
     b) Výskum v oblasti bezpečnosti
3. Historický vývoj bezpečnostného prostredia SR
     a) Historický vývoj
     b) Obdobie Varšavskej zmluvy
4. Vývoj bezpečnostného prostredia po roku '89
     a) Obdobie ČSFR
     b) Obdobie po vzniku SR
     c) Obdobie pred prijatím/vstupom do NATO a EÚ
5. Vývoj bezpečnostného prostredia po vtupe do NATO a EÚ
     a) Adaptácia SR na nové bezpečnostné prostredie
     b) SHO - medzník vo vývoji?
     c) Súčasné obdobie
6. Bezpečnostné organizácie – členstvo SR
     a) EÚ – implikácie pre SR (SZBP a EBOP)
     b) NATO – implikácie pre SR
     c) OSN a OBSE – implikácie pre SR
7. Bezpečnostná politika a bezpečnostné prostredie
     a) Bezpečnostná politika a záujmy SR
     b) Analýza bezpečnostného prostredia
     c) Bezpečnostné problémy, riziká a hrozby SR
8. Bezpečnostný systém SR
     a) Evolúcia bezpečnostného systému
     b) Bezpečnostný systém SR
     c) Reforma Bezpečnostného systému SR
9. Bezpečnostné stratégie SR 2001 a 2005
     a) Bezpečnostná stratégia SR 2001
     b) Bezpečnostná stratégia SR 2005
     c) Porovnanie a dôvody na revíziu bezpečnostnej stratégie SR
10. Obrana a obranná politika SR
       a) Obrana štátu
       b) Obranná politika štátu
       c) Systém obrany štátu
11. Krízový manažment štátu – SR
       a) Definícia krízového manažmentu
       b) Krízový manažment mimo vojny
       c) Krízový manažment vo vojne
12. Bezpečnostné prostredie V4
       a) Analýza bezpečnostného prostredia strednej Európy
       b) Vývvy a hrozby pre Strednú Európu
13. Súčasný bezpečnostný vývoj na Slovensku
       a) aktuálne trendy vo vývoji
 
Osnova seminárov:
1. 18.09. Úvodný seminár – ozrejmenie podmienok
2. 25
.09. Ice-breaking aktivita
3. 02
.10.
Rok 1968 a následné obdobie – dohľadanie informácií samoštúdiom, prezentácia zistení a spoločná diskusia k téme
4. 09.10. Analýza dokumentov Obranná doktrína Slovenskej republiky z roku 1994 a Základné ciele a zásady národnej bezpečnosti Slovenskej republiky z roku 1996 (texty sú dostupné v učebných textoch k predmetu s. 39-42 a s. 44-49) – preštudovanie a analýza dokumentu a vyznačenie sporných a otáznych pasáží – diskusia k téme
5. 16
.10.
Štětka, J.: Hrozí příchod novodobého Hitlera? dostupné na: http://www.dotyk.cz/publicistika/hrozi-prichod-novodobeho-hitlera-20160620.html  – odpovede na otázky z textu, plus dohľadanie informácií a paralel k súčasnosti
6. 23.10.
Fakty a mýty o bezpečnostnej a obrannej politike EÚ a NATO: dva texty: http://www.antipropaganda.sk/myty-o-uteceneckej-migracii-do-europy/http://www.antipropaganda.sk/nato/ - odpovede na otázky z textu, aktivity spojené s textami
7. 30
.10. Štátny sviatok
8. 06.11. Metodická pomôcka pre vypracovanie Analýzy tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcich rizík a ohrození Slovenskej republiky (metodiku nájdete tu) – preštudovanie a spracovanie analýzy vnútorného bezpečnostného prostredia a vybraných problémov – skupinová prezentácia - rozdelená do dvoch seminárov
9.
13.11.
Pokračovanie Analýzy tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky
10. 20
.11. Pokračovanie Analýzy tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky
11. 27.11. Slovák, K.: Plynová kríza obnažila slovenskú bezpmocnosť. dostupné na: http://www.etrend.sk/ekonomika/plynova-kriza-obnazila-slovensku-bezmocnost.html  – dohľadanie ďalších informáciíí k téme samoštúdiom (priebeh krízy, prijaté opatrenia a pod.), prezentácia zistení a spoločná diskusia k téme
12. 04
.12. V4 simulácia: Prípadová štúdia: Migrácia (zadanie nájdete tu) - naštudovanie problematiky na základne skupinovej spolupráce, príprava východísk a stanovísk za jednotlivé štáty v rozsahu 6 strán (odovzdanie na seminári) podľa zadania
13. 11.12. Záverečné kolokvium prognózy vývoja bezpečnostného prostredia Slovenska na najbližších 10 rokov – dohľadanie informácií samoštúdiom, prezentácia zistení a spoločná diskusia k téme
 
Požiadavky na odbornú esej:
Každá odborná esej má mať od 3000 do 3200 slov (vrátane odkazov a literatúry) pričom dodržte rozdelenie na úvod, jadro a záver. Odbornú esej spracujte ako časť venujúcu sa problému s odkazmi na literatúru a časť venujúcu sa Vášmu hodnoteniu stanovenej problematike (podobne ako esej). Za odbornú esej môžete získať 40% hodnotenia predmetu, pričom 10% tvorí hodnotenie formálnej stránky práce podľa požiadaviek a 30% tvorí hodnotenie obsahovej stránky práce. Plagiátorstvo bude považované za hodnotenie kurzu Fx.
 
Formálne požiadavky práce na citovanie a odkazy na literatúru:
SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (s. 21-23), odborné eseje píšte v Times New Roman, 1,5 riadkovanie, 12 veľkosť písma, usmernenie dostupné tu.
 
Odovzdanie práce:
Odborné eseje odovzdávajte do termínu 03.12.2018 v elektronickej podobe na e-mail: jaroslav.usiak@umb.sk, predmet správy a názov dokumentu eseje označte nasledovne: Priezvisko_Meno- skrátený názov práce, pod názvom práce na titulnej strane uvádzajte meno a e-mailovú adresu.
 
Témy odborných esejí:
1.  Pôsobenie SR vo vybranej misii Európskej únie
2.  Pôsobenie SR vo vybranej misii Severoatlantickej aliancie
3.  Analýza vnútorného bezpečnostného prostredia SR – analýza jedného vybraného problému
4.  Analýza vonkajšieho bezpečnostného prostredia SR – analýza jedného vybraného problému
5.  Európska bezpečnostná stratégia a dôvody na revíziu
6.  Je migrácia bezpečnostnou hrozbou pre EÚ – analýza
7.  Krízový manažment SR a cezhraničná spolupráca
8.  Dobový význam Varšavskej zmluvy pre stredoeurópsku bezpečnosť
9.  Bezpečnostná stratégia štátu – význam pre rozvoj a stabilitu štátu
10. Nástroje eliminácie kriminality v SR – význam pre vnútornú bezpečnosť štátu
11. Slovenská republika ako možný terč teroristického útoku
12. Bezpečnostné prostredie Českej republiky
13. Bezpečnostné prostredie Poľskej republiky
14. Bezpečnostné prostredie Maďarskej republiky
15. Bezpečnostná rada SR – význam pre bezpečnosť štátu
16. Environmentálne problémy v SR
17. Sekuritizácia rómskej otázky na Slovensku
18. Význam vodných zdrojov v SR ako strategickej suroviny
19. Projekt plynovodu Nord Stream II – implikácie pre SR a strednú Európu
20. Pripravenosť SR na zvládanie mimoriadnych udalostí v krajine (Nováky, baňa v Handlovej, bomba v batožine)
21. Média a sekuritizácia – analýza vybranej problematiky v rámci Slovenska
22. Analýza Obrannej stratégie SR
23. Analýza Strategického hodnotenia obrany
24. Analýza Bielej knihy o obrane SR
25. Štátna armáda - povinná vojenská služba a profesionálna armáda
 
Literatúra:
Ušiak, J.: Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2012. 250 s.
Ušiak, J., Nečas, P.: Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. 166 s.
Kmec, V., Korba, M., Ondrejcsák, R.: Transformácia NATO a bezpečnostná a obranná politika SR. Bratislava: Centrum bezpečnostných štúdií, 2005. 155 s.
Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky z rokov 2001a 2005 a návrh z roku 2017
Obranná stratégia SR z roku 2005, Zákon č. 387/2002 Z.z., Zákon č. 227/2002 Z.z.
Biela kniha o obrane SR z roku 2013, Strategické hodnotenie obrany SR z roku 2011 (východiská a závery)