print

Bezpečnostné teórie

Informačný list predmetu BETO.     Výsledky preibežného hodnotenia
 
Cieľ kurzu:
Študenti po absolvovaní kurzu budú (1) oboznámení s typmi prístupov a metódami výskumu v oblasti bezpečnostných štúdií, (2) vedieť analyzovať a vyhodnotiť strategické dokumenty štátov sveta na základe konceptov bezpečnosti (3) schopný vytvoriť si ucelenú predstavu o vývoji výskumu v oblasti bezpečnosti a (4) aplikovať jednotlivé typy prístupov k skúmaniu na vybraný bezpečnostný problém s využitím zodpovedajúceho prístupu k skúmaniu bezpečnosti.
 
Štruktúra predmetu:
1. Počas prednášok budú odprednášané prezentácie podľa osnovy kurzu, ktoré sú dostupné i formou odporučenej literatúry k predmetu.
2. Počas seminárov bude prebiehať analýza vybraných textov, samoštúdium na určenú tému a diskusia vo forme otázok a odpovedí po načítaní odporúčanej literatúry.
 
Hodnotenie:
1. Študent je povinný pripraviť sa na seminár, pričom hodnotenie jeho aktivity je vo forme 10% hodnotenia kurzu, nepripravenosť sa seminár bude považovaná za absenciu (ako aj nedodanie svojej spracovanej časti na plánovaný seminár). Jedna absencia znamenajú hodnotenie kurzu nedostatočnou známkou - Fx. Jednotlivé témy a zadania sú dostupné na internetovej stránke fakulty.
2. Napísanie kvalitnej odbornej eseje (pozri nižšie pre stanovené podmienky a vypísané témy odborných esejí), ktorých hodnotenie môže dosiahnuť až 40 %, (10% tvorí hodnotenie formálnej stránky podľa požiadaviek a 30% tvorí hodnotenie obsahovej stránky).
3. Ústna skúška v skúškovom období semestra, kde bude študent môcť dosiahnuť 50 %, pričom otázky budú pozostávať z odprednášaných prezentácií a z povinnej literatúry na semináre.
 
Ústna skúška 50% + Odborná esej 40% + aktivita na seminároch 10% = 100 % hodnotenia predmetu, pričom:
100% – 94% = A;
93% – 87% = B;
86% – 78% = C;
77% – 73% = D;
72% – 65% = E;
menej ako 65% = Fx;
viac ako jedna absencia na seminároch = Fx;
plagiátorstvo = Fx;
zapísaní študenti na predmet, ktorí sa neprihlásia na žiadny z vypísaných termínov v skúškovom období = Fx.

Podmienky pre IŠP študentov
1. Spracovanie odbornej esej podľa požiadaviek (na Vami zvolenú tému podľa pokynov k spracovaniu odbornej eseje).
2. Ústna skúška (otázky budú pozostávať z odprednášaných prezentácií a z povinnej literatúry na semináre).
3. Termín na dodanie spracovanej odbornej eseje je minimálne týždeň pred dohodnutou skúškou.
4. Termín skúšky si dohodnite individuálne e-mailom.
 
Osnova kurzu:
1. Úvodné stretnutie
a) ozrejmenie podmienok
2. Protoparadigmy medzinárodnej bezpečnosti
a) Vestfálsky systém
b) Európsky koncert
c) Versailleský systém
3. Paradigmy medzinárodnej bezpečnosti
a) studená vojna
b) post-bipolárne obdobie
4. Dedičstvo medzinárodných vzťahov
a) liberalizmus
b) realizmus
5. Dedičstvo medzinárodných vzťahov
a) konštruktivizmus
b) kritická teória
6. Bezpečnostné a strategické štúdie
7. Skúmanie bezpečnosti prostredníctvom typov štúdií
a) mierové štúdie
b) kritické štúdie
c) humanitárne štúdie, ...
8. Nové typy bezpečnostných štúdií
a) behaviorálne štúdie
b) humánna bezpečnosť, ...
9. Sektorová bezpečnosť a jej limity
10. Vplyv sociológie a filozofie na výskum bezpečnosti
11. Bezpečnosť – syntéza poznatkov
12. Európske bezpečnostné paradigmy
13. Paradigmy budovania transatlantickej bezpečnosti
 
Osnova seminárov (raz za dva týždne):
1. 05.02. Odporúčaná je účasť na konferencii Bezpečnostné fórum 2019 dňa 6.2.2019 od 11.00 - 18:00 hod podľa programu: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/program-konferencie/
2. 19.02. Davies, H.: The Concert of Europe: The Rise and Fall of the First United Nations, dostupné na:  https://defenceindepth.co/2014/10/24/the-concert-of-europe-the-rise-and-fall-of-the-first-united-nations/ a Krejčí, O.: Studená vojna (text nájdete tu) - odpovede na otázky z textu, aktivity spojené s textami
3. 05.03. Malenovský, J.: Poznámky k mezinárodněprávním aspektům projednání otázky Krymu v OSN, dostupné na: https://mv.iir.cz/article/download/1319/1367 - odpovede na otázky z textu, aktivity spojené s teóriami vymedzenými na prednáškach
4. 19.03. Röling, B. V. A., Cassese, A.: Tokijský proces. časť: Mírový výskum, s. 147-165 (text nájdete tu); Vogel, T.: The Politics of Humanitarian Interventio, dostupné na: http://sites.tufts.edu/jha/archives/103 a Tafuri, D. M.: Why Trump's Attack on Syria is Legal, dostupné na: https://www.politico.com/magazine/story/2017/04/donald-trump-syria-attack-legal-215022 - odpovede na otázky z textu, aktivity spojené s textami
5. 02.04. Sektorová bezpečnosť – aplikácia na vybraný štát (politická, vojenská, ekonomická, societálna, environmentálna, energetická, informačná bezpečnosť ČĽR) - spracovanie na 1 až 2 strany a zaslanie na e-mail (zadanie bude upresnené týždeň pred aktivitou)
6. 16.04. Začína sa EÚ spoliehať na svoju vlastnú bezpečnosť? - prezentácia vlastných zistení, 1. https://www.euractiv.com/section/politics/news/us-offer-first-reaction-to-eu-defence-pesco-pact/ 2. https://policyexchange.org.uk/an-american-perspective-on-pesco-the-dangers-of-de-linking-eu-defence-from-nato/ 3. https://www.esjnews.com/pesco-european-defence 4. https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-07-06/letting-europe-go-its-own-way 5. http://tahdistolehti.fi/permanent-structured-cooperation-pesco-new-beginning-increased-cooperation-eu-defence/ - odpovede na otázky z textu, aktivity spojené s textami
7. 30.04. Diskusia o teóriách - upresnenie bude zadefinované týždeň pred aktivitou

 
Požiadavky na odbornú esej:
Každá odborná esej má mať od 3000 do 3200 slov (vrátane odkazov a literatúry) pričom dodržte rozdelenie na úvod, jadro a záver. Odbornú esej spracujte ako časť venujúcu sa problému s odkazmi na literatúru a časť venujúcu sa Vášmu hodnoteniu stanovenej problematike (podobne ako esej). Za odbornú esej môžete získať 40% hodnotenia predmetu, pričom 10% tvorí hodnotenie formálnej stránky práce podľa požiadaviek a 30% tvorí hodnotenie obsahovej stránky práce. Plagiátorstvo bude považované za hodnotenie kurzu Fx.
 
Formálne požiadavky práce na citovanie a odkazy na literatúru:
SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (s. 21-23), odborné eseje píšte v Times New Roman, 1,5 riadkovanie, 12 veľkosť písma, usmernenie dostupné tu.
 
Odovzdanie práce:
Odborné eseje odovzdávajte do termínu 23.04.2019 v elektronickej podobe na e-mail: jaroslav.usiak@umb.sk, predmet správy označte nasledovne: PRACA–BETO –PRIEZVISKOMENO a názov dokumentu eseje vo worde označte nasledovne: Priezvisko_Meno- skrátený názov práce, pod názvom práce na titulnej strane uvádzajte meno a e-mailovú adresu.
 
Témy seminárnych prác:
Témy seminárnych prác si môžete vybrať - téma musí korešpondovať s predmetom a preberanou problematikou a schválená vyučujúcim predmetu.
 
Literatúra:
1. Lasicová, J., Ušiak, J.: Bezpečnosť ako kategória. VEDA, Bratislava, 2012
2. Williams, P. D. Security Studies: An Introduction. Routledge, New York, 2013
3. Ušiak, J., Nečas P.: Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia. AOS, Liptovský Mikuláš, 2010
4. Vlček, D.: Filozofické teórie vojny a mieru. UMB, Banská Bystrica, 2003
5. Buzan, B., Hansen, L.: The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press, New York, 2009
6. Buzan, B., Waever, O., Wilde J.: Security: A New Framework For Analysis. Lynne Rienner Publishers, London, 1998