print

Úvod do bezpečnostných štúdií

Informačný list predmetu ÚBŠ.    Výsledky priebežného hodnotenia
 
Cieľ kurzu:
Študenti po absolvovaní kurzu budú (1) oboznámení so základnými vedomosťami o študijnom odbore bezpečnostné štúdie, základnými pojmami a štruktúre bezpečnosti (2) vedieť nadobudnuté poznatky využiť pri analýze s využitím príslušnej metodológie v oblasti bezpečnosti a (3) aplikovať pojmový, logický a teoretický aparát, ktorý sa bude rozvíjať v ďalších nadväzujúcich predmetoch v študijnom odbore bezpečnostné štúdie.
 
Štruktúra predmetu:
1. Počas prednášok budú odprednášané prezentácie podľa osnovy kurzu, ktoré sú dostupné i formou odporučenej literatúry k predmetu.
2. Počas prednášok bude prebiehať analýza vybraných textov, samoštúdium na určenú tému a diskusia vo forme otázok a odpovedí po načítaní povinnej literatúry na prednášky.
 
Hodnotenie:
1. Napísanie kvalitnej seminárnej práce (pozri nižšie pre stanovené podmienky), ktorých hodnotenie môže dosiahnuť až 40 %, (10% tvorí hodnotenie formálnej stránky podľa požiadaviek a 30% tvorí hodnotenie obsahovej stránky).
2. Ústna skúška v skúškovom období semestra, kde bude študent môcť dosiahnuť 60 %, pričom otázky budú pozostávať z odprednášaných prezentácií a z povinnej literatúry na semináre.
 
Ústna skúška 60% + Seminárna práca 40% = 100 % hodnotenia predmetu, pričom:
100% – 94% = A;
93% – 87% = B;
86% – 78% = C;
77% – 73% = D;
72% – 65% = E;
menej ako 65% = Fx;
plagiátorstvo = Fx;
zapísaní študenti na predmet, ktorí sa neprihlásia na žiadny z vypísaných termínov v skúškovom období = Fx.
 
Podmienky pre IŠP študentov
1. Spracovanie seminárnej práce podľa požiadaviek (na Vami zvolenú tému korešpondujúcu s obsahom predmetu a schválenú vyučujúcim predmetu).
2. Ústna skúška (otázky budú pozostávať z odprednášaných prezentácií a z povinnej literatúry na naštudovanie k jednotlivým prednáškam).
3. Termín na dodanie spracovanej seminárnej práce je minimálne týždeň pred dohodnutou skúškou.
4. Termín skúšky si dohodnite individuálne e-mailom, kedy zároveň zašlete aj spracovanú seminárnu prácu.
 
Osnova kurzu:
1. Úvodné stretnutie a ozrejmenie podmienok
2. Miesto bezpečnostnej vedy v systéme vied 
3. Bezpečnosť – vývoj pojmu a chápania bezpečnosti v histórii
4. Problémy skúmania bezpečnosti - vojna a mier
5. Metodologické problémy skúmania bezpečnosti – základné pojmy (prostredie, aktéri)
6. Metodologické problémy skúmania bezpečnosti - základné pojmy (hrozby, riziká)
7. Teórie regionálnej a globálnej bezpečnosti
8. Metateórie globálnej bezpečnosti
9. Koncepcia bezpečnosti: „jednostranná“ verzus „sektorová“ (sektorová bezpečnosť)
10. Inkluzívne a exkluzívne chápanie bezpečnosti, tvrdá a mäkká bezpečnosť
11. Bezpečnostné organizácie v regióne Európy
12. Aktuálne bezpečnostné problémy - vesmírna bezpečnostná politika
 
Osnova povinnej literatúry na prednášky:
1. 05.02. Odporúčaná je účasť na konferencii Bezpečnostné fórum 2019 dňa 6.2.2019 od 11.00 - 18:00 hod podľa programu: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/program-konferencie/
2. 12.02. Krátka ice breaking aktivita - bude oznámené na úvod stretnutia
3. 19.02. Platón, Sokrates, Aristoteles - vplyv filozofov na chápanie bezpečnosti – dohľadanie informácií samoštúdiom, prezentácia zistení a spoločná diskusia k téme
4. 26.02. Sun-c': Umenie vojny - analýza textu, identifikovanie relevantných a platných ideí pre súčasnoť (text nájdete tu)
5. 05.03. Vymedzenie bezpečnostného prostredia a definovanie aktérov - v skupinách: mesto, kraj, štát - slovenské, európske a globálne (zadanie: pripravte si dve analýzy: a) analýzu bezpečnostného prostredia v rámci svojho mesta aj kraja, b) analýzu bezpečnostného prostredia európskeho a globálneho z pohľadu Slovenska)
6. 12.03. Eichler, Jan: Příspěvek do diskuse o pojmech hrozba a riziko. dostupné na: http://mv.iir.cz/article/view/693/738  - odpovede na otázky z textu, pripravte si vlastné chápanie pojmov hrozba a riziko, prípadne dohľadajte ďalšie vymedzenia iných autorov
7. 19.03. Aktivity na hodine - bude oznámené na úvod stretnutia
8. 26.03. Kryštofík, M.: feminizmus v medzinárodných vzťahoch (text nájdete tu) odpovede na otázky z textu a pokúste sa aplikovať túto teóriu na bezpečnostné vzťahy/bezpečnosť
9. 02.04. Dohľadajte informácie ohľadom nástrojov a potenciálu využitia tvrdej a mäkkej moci v konkrétnych štátov (Čína, USA, Rusko, Francúzsko, Slovensko) - rozdelenie do skupín a prezentácia zistení
10. 09.4. Simulácia rozhodovania v rámci vybranej organizácie - práca v skupinách (zadanie bude upresnené týždeň pred aktivitou)
11. 16.4. Sheehan - Politics of outer space (text nájdete tu) odpovede na otázky z textu a diskusia
12. 23.4. Veľká noc - bez zadania
 
Požiadavky na seminárnu prácu:
Každá seminárna práca má mať od 1800 do 2000 slov (vrátane odkazov a literatúry), pričom dodržte rozdelenie na úvod, jadro a záver. Na titulnej strane pod nadpisom uveďte Vašu e-mailovú adresu. Za seminárnu prácu môžete získať 40% hodnotenia predmetu, pričom 10% tvorí hodnotenie formálnej stránky práce podľa požiadaviek a 30% tvorí hodnotenie obsahovej stránky práce. Plagiátorstvo bude považované za hodnotenie kurzu Fx.
 
Formálne požiadavky:
SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (s. 21-23). Seminárnu prácu píšte v Times New Roman, 1,5 riadkovanie, 12 veľkosť písma, usmernenie dostupné tu.
 
Odovzdanie práce:
Seminárnu prácu odovzdávajte do termínu 23.04.2019 v elektronickej podobe vo worde na e-mail: jaroslav.usiak@umb.sk, predmet správy označte nasledovne: PRACA–UBS–PRIEZVISKOMENO, názov dokumentu wo worde práce označte nasledovne: Priezvisko_Meno - skrátený názov práce, pod názvom práce na titulnej strane uvádzajte meno a e-mailovú adresu
 
Témy seminárnych prác:
Témy seminárnych prác si môžete vybrať - téma musí korešpondovať s predmetom a preberanou problematikou a schválená vyučujúcim predmetu.
 
Literatúra:
1. Lasicová, J., Ušiak, J.: Bezpečnosť ako kategória. VEDA, Bratislava, 2012
2. Williams, P. D. Security Studies: An Introduction. Routledge, New York, 2013
3. Krejčí, O.: Mezinárodní politika. Ekopress, Praha, 2006
4. Guzzini, S.: Realizmus v mezinárodních vztazích. Open Society Fund, Praha, 2004
5. Hofreiter, L.: Sekuritológia. AOS, Liptovský Mikuláš, 2006
6. Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia – všetky ročníky
7. Politické vedy – vybrané články