print

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária:
Telefón: 048 446 048/4461414Email: katarina.liptakova@umb.sk

Pondelok13:00 - 15:00
Utorok-
Streda13:00 - 15:00
Štvrtok-
Piatok-

po dohode so študentom

Absolventka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Štúdium ukončila v roku 2000 v odbore Verejná ekonomika a správa, špecializácia Ekonomika a správa území, a obhájila diplomovú prácu "Sociálno-ekonomická štruktúra Košického kraja". V roku 2004 predložila dizertačnú prácu na tému "Ľudský potenciál a rozvoj územia" na Ekonomickej fakulte UMB a získala titul PhD. Počas doktorandského štúdia v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky absolvovala polročný vedecko-výskumný pobyt na Verwaltungsfachhochschule v Giessene, Spolková republika Nemecko. V roku 2008 jej bol udelený titul docent v študijnom odbore Verejná ekonomika a služby na domovskej fakulte. Názov habilitačnej prednášky "Ľudský potenciál a jeho zložky v kontexte regionálneho rozvoja", bola orientovaná na analýzu podmienok pre rozvoj ľudského potenciálu v jednotlivých samosprávnych krajoch na Slovensku. Doplňujúce pedagogické vzdelávanie pre vysokoškolských učiteľov absolvovala v rokoch 2001-2002 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a ukončila ho obhajobou záverečnej práce "Psychologické aspekty osobnosti učiteľa". Je autorkou monografie "Ľudský potenciál ako faktor endogénneho regionálneho rozvoja". Od 16. septembra 2015 pôsobí ako docentka na Katedre politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Zabezpečuje výučbu predmetov ekonomického zamerania, Všeobecná ekonomická teória, Svetová ekonomika. Vyučuje voliteľné predmety Manažment ľudských zdrojov, Hospodárska politika I. v zimnom semestri, Hospodárska politika II. a Základy manažmentu v letnom semestri. Vedie bakalárske, magisterské a rigorózne práce na ekonomicky orientované témy a témy z oblasti verejnej správy, manažmentu ľudských zdrojov či regionálneho rozvoja.

 

                                                          

 

 

=
048 446 048/4461414