print

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 425b
Telefón: 048 446 1229Email: simona.kovacova@umb.sk

Pondelok11:00 - 12:00
Utorok11:00 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici absolvovala bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe verejná politika a verejná správa, ktorý ukončila v roku 2009. Následne pokračovala v magisterskom stupni štúdia - v študijnom programe politológia, ktorý na FPVaMV ukončila v roku 2011. Doktorandský stupeň štúdia v študijnom programe teória politiky dokončila na tej istej fakulte o tri roky neskôr (2014) úspešnou obhajobou dizertačnej práce s názvom Podoby, problémy a perspektívy samosprávy na Slovensku s akcentom na územnú fragmentáciu.

 

V súčasnosti pôsobí na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, ako odborný asistent na katedre politológie, kde zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti politickej kultúry a politickej etiky, komparatívnej politológie politických systémov V4 v anglickom jazyku a modelov územnej organizácie obcí v európskom priestore. Predmetom jej výskumného záujmu je oblasť verejnej správy s akcentom na modely lokálnej konfigurácie, charakter sídelných štruktúr a fungovanie európskych miestnych samospráv. V týchto výskumných oblastiach publikuje viacero vedeckých štúdií (vo vedeckých časopisoch, kolektívnych monografiách, zborníkoch..) a pravidelne participuje na domácich a zahraničných konferenciách.

 

Vyučované predmety:

Modely územnej organizácie vo vybraných krajinách (MÚO-ZS)

Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov (ATPMV- ZS,LS)

Politická kultúra a politická etika (PKPE - LS)

Comparative Political Science of V4 (CPSV4- LS)

 

Semináre:

Mechanizmy demokratickej transformácie (MDT -ZS)

Analýza a rozhodovanie v politike (ARP-ZS)

Porovnávacia politológia II (PP II - LS)

 

 

=