print

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ, fakultný rozvrhár
  • Odborný asistent

Kancelária: 424a
Telefón: 048 446 1413

Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Lenka.Stefanikova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:30 - 12:00
Piatok-

Napriek stanoveným časovým intervalom je nutné dohodnúť si presný termín a čas konzultácie prostredníctvom mailu.

   Bakalársky i magisterský stupeň štúdia v študijnom programe politológia ukončila na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v roku 2007. Doktorandský stupeň štúdia v študijnom programe teória politiky dokončila na tej istej fakulte o tri roky neskôr (v roku 2010) úspešnou obhajobou dizertačnej práce s názvom Stranícky štát v modernom politickom systéme v kontexte teórie G. Leibholza. Ešte počas doktorandského štúdia absolvovala semestrálny študijný pobyt na Fakulte sociálních věd Karlovej univerzity v Prahe.

   V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na katedre politológie. V rámci pedagogickej, vedecko-výskumnej i publikačnej činnosti sa orientuje predovšetkým na problematiku teórií demokracie a porovnávacej politológie s dôrazom na politický systém USA a Ruskej federácie.

   Od roku 2013 je členkou zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V rokoch 2007 - 2016 sa podieľala na redigovaní časopisu Politické vedy, časopisu pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdiá, ktorý vydáva Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.  Je autorkou viacerých odborných príspevkov uverejnených v rôznych odborných časopisoch a zborníkoch. Dodnes sa organizačne podieľa na príprave rôznych odborných podujatí a zúčastňuje sa na rôznych domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a pracovných mobilitách.

=