print

Predvýberové konanie pre študijné pobyty (mobility) a stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Predvýberové konanie pre študijné pobyty (mobility), stáže a absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019 (pre obidva semestre – t.j. zimný aj letný semester) sa uskutoční dňa 23. januára 2018 o 10:00 hod v miestnosti  P2.

Prihlášku na mobilitu, stáž a absolventskú stáž odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy do 11.01.2018 do 12:00 hod

Výsledky predvýberového konania budú obsahovať predbežné zaradenie študentov na univerzity podľa dostupných kapacít.

Definitívne poradie bude určené po pridelení finančných prostriedkov Národnou kanceláriou pre program ErasmusPlus v Bratislave, pričom bude rešpektované poradie z predvýberového konania.

  

Referát pre program Erasmus+ FPV a MV UMB

=