print

Predvýberové konanie pre študijné pobyty (mobility) a stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Predvýberové konanie pre študijné pobyty (mobility), stáže a absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2017/2018 (pre obidva semestre – t.j. zimný aj letný semester) sa uskutoční dňa 12. januára 2017 o 9:00 hod v miestnosti P4. 

Prihlášku na mobilitu, stáž a absolventskú stáž odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy do 03.01.2017 do 12:00 hod

Výsledky predvýberového konania budú obsahovať predbežné zaradenie študentov na univerzity podľa dostupných kapacít.

Definitívne poradie bude určené po pridelení finančných prostriedkov Národnou kanceláriou pre program ErasmusPlus v Bratislave, pričom bude rešpektované poradie z predvýberového konania.

 

Referát pre program Erasmus+ FPV a MV UMB

=