Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. vyštudoval históriu-geografiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2003-2007 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre histórie FHV UMB, v rámci ktorého realizoval štipendijný pobyt na Filozofickej fakulte UK v Prahe. V roku 2008 obhájil dizertačnú prácu na tému Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944-1948, ktorá v roku 2010 vyšla v knižnom prepracovaní pod názvom Slovenskí demokrati ´44-48. Od roku 2006 pracuje ako historik Múzea Slovenského národného povstania a od roku 2012 ako odborný asistent Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje svetové a slovenské dejiny.

Je autorom vedeckej monografie Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944, vysokoškolskej učebnice Slovenské dejiny. 20. storočie. I. (1900-1945), spoluautorom komentovaných dokumentov Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 - február 1945), Jozef Lettrich: Publicistika, autorom desiatok štúdií o politických dejinách Slovenska, resp. Československa v rokoch 1938-1948, redaktor viacerých zborníkov a kolektívnych monografií z daného obdobia (Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov V., Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie – paralely a rozdiely, Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945, Slovensko v roku 1941: Politika - armáda – spoločnosť, Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944) a zodpovedný redaktor časopisu Vojnová kronika.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela