print

Akademický senát FPVaMV UMB

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu - "Akademický senát".

Zamestnanecká časť:    
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

predsedníčka AS FPVaMV UMB

lenka.stefanikova@umb.sk
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

podpredsedníčka AS FPVaMV UMB

lucia.husenicova@umb.sk
Mgr. Dávid Kollár, PhD.

tajomník AS FPVaMV UMB

david.kollar@umb.sk
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.   rastislav.kazansky@umb.sk
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.   marek.syrny@umb.sk
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.    martina.bolecekova@umb.sk
PhDr. Juraj Kalický, PhD.   juraj.kalicky@umb.sk
Mgr. Lívia Kubičinová   livia.kubicinova@umb.sk
     
Študentská časť:    
Mgr. Róbert Vancel podpredseda AS FPVaMV UMB robert.vancel@umb.sk
Mgr. Dominika Cevárová   dominika.cevarova@umb.sk
Bc. Nicolas Láng   nicolas.lang@studenti.umb.sk
Tomáš Čekme   tomas.cekme@studenti.umb.sk
Bc. Tomáš Žipaj  

tomas.zipaj@studenti.umb.sk

Akademický senát FPVaMV UMB zriadil pre prijímanie podnetov a návrhov* týkajúcich sa vášho štúdia a života na našej fakulte a pre svoju komunikáciu s vami nasledovnú e-mailovú adresu: as.fpvamv@umb.sk.  Vopred ďakujeme za každý podnet alebo návrh a tešíme sa na novú formu spolupráce s vami.

*Anonymné podania nebudú považované za podnety ani návrhy a AS FPVaMV UMB si vyhradzuje právo sa nimi nezaoberať.

=