print

Newsletter

Prihláste sa na odoberanie nášho Newslettera:

Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, spracúva FPVaMVako svoj oprávnený záujem (čl. 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679),za účelom pozitívnej propagácie a prezentácie FPVaMV UMB verejnosti, prostredníctvom odoberania Newslettera FPVaMV UMB. Spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu bude v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ, v súlade s dobrými mravmi a nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby. Doba uchovávania osobných údajov je počas trvania účelu spracovania . Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby FPVaMV UMB.

 Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na FPVaMV UMB: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk

Prehlasujem, že som bol/a poučená o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia EÚ že som sa s týmito právami oboznámil/a a porozumel/a im.Registračný formulár

=
=