print

CENTRAL EUROPEAN SECURITY ALLIANCE

CENTRAL EUROPEAN SECURITY ALLIANCE (skrátene „CESA“) je novovzniknuté občianske združenie pôsobiace pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzniklo z iniciatívy študentov Bezpečnostných štúdií s cieľom poskytnúť ďalší priestor sebarealizácie v rámci problematiky bezpečnosti a aspektov s ňou súvisiacich. Víziou CESA je spájať študentov a mladých profesionálov, čím poskytne platformu hlbšej spolupráce pre skúmanie a analyzovanie danej agendy. Prostredníctvom organizovania odborných prednášok, diskusií, konferencií, seminárov a iných analogických podujatí má za úlohu budovať spoločenské povedomie v oblasti bezpečnosti a zároveň napomáhať rozvoju kritického a spoločenskovedného myslenia.

=