Spoločné uznesenie Grémia dekana a predsedníctva Akademického senátu FPVaMV UMB v Banskej Bystrici