print

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária:
Telefón: 048 446 1412Email: patrizia.prando@umb.sk

Pondelok-
Utorok10:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok10:45 - 11:30
Piatok-

KONZULTÁCIU JE POTREBNÉ VOPRED DOHODNÚŤ MAILOM

O Dr. P. Prando viac na linku - Aracné Editrice, Taliansko: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=259707

Ocenenia: Cena dekana Filozofickej fakulty UMB za rok 2015 za vedeckú monografiu Persecuzione del diverso e propaganda razziale

Členstvo v zahraničných organizáciách:

Česká spoločnosť pre politické vedy, Česká republika

Libertà e giustizia, Taliansko

 

Dr. Patrizia Prando, PhD. pôsobí na Katedre politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja Bela (UMB)  v Banskej Bystrici. Absolvovala Fakultu politických vied (Facoltá di Scienze Politiche), sociálno-politický odbor na Janovskej Univerzite v Taliansku (Universitá degli Studi di Genova). Pôsobila ako asistentka a lektorka talianskeho jazyka a kultúry na Filologickej fakulte UMB, kde zabezpečovala predmety z talianskych dejín, politiky, reálií a jazyka. Od roku 2005 do 2008 bola internou doktorandkou na Katedre politológie FPV a MV UMB v odbore teória politiky. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá otázkami dejín súčasného politického myslenia, teóriou európskeho federalizmu, teóriou politických strán a straníckych systémov a politickou komunikáciou. Je autorkou monografie Teórie a projekty talianskeho európskeho federalizmu (Banská Bystrica, 2010), početných štúdií, vydaných doma i v zahraničí, spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Občiansko-politická literatúra v súvislostiach. Počiatky talianskej a slovenskej občiansko-politickej literatúry (Banská Bystrica, 2010), monografie Kultúrne paralely a diverzity vo filológii (Banská Bystrica, 2009), učebných textov pre politológov a prekladateľov Taliansko. Vybrané kapitoly z politiky, straníckeho systému a politickej komunikácie (Banská Bystrica, 2012), zahraničnej vedeckej monografie Persecuzione del diverso. Il caso italiano nella „Difesa della razza“ (Brno, 2013), vydanej v taliančine a monografie Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus (Banská Bystrica, 2013). Je riešiteľkou niekoľkých grantov Vega a Uga. V rámci celoživotného vzdelávania absolvovala viacero kurzov. Spolupracuje s denníkom Pravda (komentáre z oblasti talianskej politiky).

 

Vyučované predmety:

Teória politických strán a straníckych systémov (TPSSS)

Politická komunikácia a politický marketing (PKPM)

Teórie európskeho federalizmu (TEF)

 

=