print

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor

Kancelária: 327
Telefón: 048 446 1923

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: peter.terem@umb.sk

Pondelok15:00 - 16:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok14:30 - 15:30
Piatok-

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. pôsobí ako vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od marca 2019 pracuje  ako prorektor pre vedu a výskum na UMB v Banskej Bystrici. Počas 25 ročného pôsobenia v akademickej sfére sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, vedeniu  výskumných a vzdelávacích projektov,  vedeniu záverečných prác na všetkých troch stupňoch štúdia atď. V rokoch 2005-2016 vykonával funckie prodekana pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum.  Pedagická činnosť sa orientuje na predmety Politická geografia, Teritoriálne štúdie, Politická geografia Slovenska,  Geopolitika strednej Európy, Medzinárodné vzťahy a Zahraničná politika USA. Výskumná činnosť sa zameriava na  zahraničnú politiku SR, úlohu mocností vo svetovej politike, využitie konceptu mäkkej moci v stratégiách malých štátov, vonkajšie vzťahy Európskej únie. Absolvoval výskumné pobyty na zahraničných univerzitách v Reims (University Champagne-Ardenne), v Bostone (Boston College) a  Ann Arbor (Weiser Diplomacy Center, Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan), mobility na viacerých univerzitách  v strednej Európe.  Je autorom vedeckých monografií, štúdií, odborných a učebných textov v oblasti politickej geografie, geopolitiky, transformačných procesov v strednej Európe, úlohe jadrových zbraní  vo svetovej politike,  energetickej bezpečnosti,  zahraničnej politike SR, členstvu SR v EÚ a v NATO.  Spolupracuje s organizáciou GLOBSEC Academy Centre. V rokoch 2007-2009 plnil úlohu koordinátora Národného konventu o budúcnosti Európskej únie. V rokoch 2011-2012 bol členom expertnej skupiny pre strategické hodnotenie obrany SR na Ministerstve obrany SR. Je držiteľom viacerých  ocenení, napr.  "výnimočný pedagóg" (Nadácia SPP, 2008),  absolvent  Fulbrightovho programu v Bostone v roku 2015 a Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award v roku 2019 (University of Michigan).  Je riešiteľom viacerých národných a medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, International Visegrad Found, Jean Monnet Module, granty MZV SR, Grant ČEZ - ČR,  Národný konvent o budúcnosti  Európskej únie, člen výskumného tímu Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti). Je členom správnej rady Slovak Fulbright Alumni Assocation. Komentuje aktuálne témy medzinárodných vzťahov pre RTVS.

 

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. is Professor of International Relations, Vice-Rector for Science and Research at Matej Bel University and the Head of the Department of International Relations and Diplomacy at the Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University (Banská Bystrica, Slovakia). His background combines academic research and project management with over 25 years of professional experience in scholarly research, teaching, research supervision and team-leading. He served as a vice-dean for science and research between 2005 and 2016. Teaches mainly Political Geography, Territorial Studies, Political Geography of Slovakia, Geopolitics of Central Europe, International Relations, U.S. Foreign Policy and supervises PhD students. His research work is focused on the foreign policy of Slovak Republic, the role of  great powers and regional powers in world politics, on the use of soft power in the strategies of small states, with a focus on Slovakia. Completed research stays at the universities  in Reims (University Champagne-Ardenne), in Boston, MA (Boston College) and  Ann Arbor, MI (Weiser Diplomacy Center, Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan) and  at the research institutions in Central Europe. Author or co-author of several monographs, publications and textbooks in the fields of political geography, geopolitics and transformation processes in Central Europe, foreign policy of the Slovak Republic, nuclear proliferation. In addition to his work at the University, he serves in advisory role to the GLOBSEC Academy Centre. In 2007-2009 became national coordinator of National Convention of the future of the EU project of the Office of the Government of Slovak Republic and Ministry of Foreign Affairs of Slovak Republic. In the period of 2011-2012 he was member of expert´s board for the Strategic evaluation of Defense of Slovak Republic at the Ministry of Defense of Slovak Republic. He is recipient of few honors and awards, including the 2008 - Outstanding Pedagogue Award - awarded by the SPP Foundation, a Fulbright Research Fellowship in 2015 - Boston College, MA and Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award in 2019 (University of Michigan). He is Board member of the Slovak Fulbright Alumni Association. He is active in contributing to international relations journals as well as political commentator for  Radio and Television of Slovakia-RTVS.

=
327
048 446 1923