print

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor

Kancelária: 327
Telefón: 048 446 1923

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: peter.terem@umb.sk

Pondelok-
Utorok10:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok10:30 - 11:30
Piatok-

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. pôsobí ako prodekan pre vedu a výskum a vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je autorom vedeckých monografií, štúdií, odborných a učebných textov, ako aj riešiteľom viacerých národných a medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, International Visegrad Found, Jean Monnet Module, granty MZV SR, Grant ČEZ - ČR, koordinátor Národného konventu o Európskej únii, člen výskumného tímu Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti).

 

Osobne prispel k rozvoju spolupráce s fakultami viacerých zahraničných univerzít. Úspešne rozvíjal intenzívnu spoluprácu FPVaMV UMB s Univerzitou Champagne-Ardenne vo francúzskom Reims, ako aj medzinárodné vedeckovýskumné a vzdelávacie projekty s univerzitami v Prahe (VŠE, Karlova univerzita), Krakove, Paríži (Nová Sorbona -Paríž 3), belgickom Charleroi, Chernivtsi na Ukrajine, Krakove, Varšave, Istanbule, ruskom St. Petersburgu i gruzínskom Batumi.Aktívne spolupracuje aj s ústrednými orgánmi štátnej správy SR (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo obrany SR...), ako aj ďalšími univerzitnými inštitúciami (Akadémia ozbrojených síl SR M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, atď.).

 

Je členom medzinárodnej výskumnej skupiny IEEI (Inštitút európskych a medzinárodných štúdií, Univerzita Champagne Ardenne v Reims), člen redakčnej rady THE ANNUAL OF LANGUAGE & POLITICS AND POLITICS OF IDENTITY vydávaného Inštitútom politických štúdií na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, členom poradného výboru Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet“ European Centre for Excellence, University of Oradea, člen redakčnej rady EURO ATLANTIC QUARTERLY, magazín o medzinárodnej bezpečnosti, Slovenská atlantická komisia, Working Papers - člen redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe. Je členom vedeckej rady  “Yearbook of European Integration“, na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani,  členom redakčnej rady vydavateľstva  Adam Marszalek v Toruni.

 

Odborný garant projektov Euroatlantického centra  (EAC) v rokoch 2007-2013:

2007:Slovakia to Ukraine: Building Bridges to Future Generations, NATO and security Part of the Slovak and Ukrainian Academic Studies plans, SR a OSN, EÚ ako nový geopolitický aktér XXI. storočia.

2009: Energetika ako dôležitý faktor slovenského  a európskeho bezpečnostného prostredia, Vzdelávanie  mladých lídrov v oblasti bezpečnostnej politiky.

2010: Common imperative  for common future II- On a common Wave, Zahraničná politika pre mladých straníkov.

2011: Visegrad Youth Initiative.

2012: Vzdelávanie lídrov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

2013: Speaking  tours -nástroj efektívnej propagácie Európskej únie, Skúsenosti  mimovládnych organizácii z využívania grantovej činnosti Medzinárodného Vyšehradského fondu.

=