print

Doktorandské štúdium

Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má akreditované doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v nasledujúcich študijných programoch:

  • Politológia
  • Medzinárodné vzťahy

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá tri roky a v externej forme štyri rokov. Ukončuje sa po vykonaní dizertačnej skúšky obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce má doktorand preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať.
Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke PhD.) v príslušnom študijnom programe.

 

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

21. augusta 2017 - študijný program politológia

1.    Mgr. Gabriela Mikulová – 12,00 hod.
Téma:       Teoretická a empirická analýza prechodov k demokracii
Školiteľ:    prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Oponenti:  doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
                prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
                prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

2.    Mgr. Zuzana Bačiak Masaryková – 12,50 hod.
Téma:       Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich participáciu občanov štátu zmenou politického režimu v Českej a Slovenskej republike
Školiteľ:    doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
Oponenti:  doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
                doc. Ing. Ján Králik, CSc.
                doc. PhDr. Martin Klus, PhD.

3.    Mgr. Michal Klučiarovský – 13,40 hod.
Téma:      Globalizácia ako predmet komparatívnej analýzy
Školiteľ:   prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Oponenti: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
               doc. Ing. Ján Králik, CSc.
               doc. PhDr. Martin Klus, PhD. 

 

 22. augusta 2017 - študijný program medzinárodné vzťahy

1.    Ing. Mgr. Zuzana Husárová – 8,30 hod.
Téma:    Transformácia mocenského potenciálu štátu v procese globalizácie na prelome 20. a 21. storočia
Školiteľ:    doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
Oponenti:  doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
                prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
                doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

2.    Mgr. Andrea Elscheková Matisová – 9,15 hod.
Téma:      Slovensko ako členský štát EÚ: vplyv europeizácie na národných aktérov
Školiteľ:   prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
Oponenti: prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
               doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
               doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

3.    Mgr. Lívia Krempaská – 10,00 hod.
Téma:       Hlavné centrá svetovej ekonomiky a faktory ovplyvňujúce ich rozvojový potenciál
Školiteľ:    doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Oponenti:  prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
                doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
                doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

4.    Mgr. Michaela Melková – 10,45 hod.
Téma:      Kybernetická bezpečnosť a jej význam v kontexte národnej a medzinárodnej bezpečnosti
Školiteľ:   doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Kariol Fabián, CSc.
               doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
               prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

5.    Mgr. Mária Štupáková – 11,30 hod.
Téma:       Aktuálne migračné problémy v stredoeurópskom priestore
Školiteľ:    doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Oponenti:  prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
                prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
                doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

6.    PhDr. Ivan Jágerský – 12,15 hod.
Téma:       Stret záujmov geopolitických aktérov v priestore Strednej Ázie
Školiteľ:    doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Oponenti:  prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
                doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
                doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.


7.    Mgr. Tomáš Sokol – 13,00 hod.
Téma:       Bezpečnosť štátu, spoločnosti a jednotlivca v kyberpriestore
Školiteľ:    doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Oponenti:  prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
                doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
                doc. Ing. Kariol Fabián, CSc.