print

Doktorandské štúdium

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu "Uchádzači o štúdium" a Informácie pre dotknutú osobu "Vzdelávanie študentov fakúlt"

Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má akreditované doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v nasledujúcich študijných programoch:

  • Politológia
  • Medzinárodné vzťahy

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá tri roky a v externej forme štyri rokov. Ukončuje sa po vykonaní dizertačnej skúšky obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce má doktorand preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať.
Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke PhD.) v príslušnom študijnom programe.