print

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018

Študijný program: Politológia

Stupeň štúdia: tretí, doktorandský

Forma štúdia: denná, externá

 prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

 •  Racionalita a efektívnosť v politickom rozhodovaní (Rationality and efficiency in political decision-making)
 • Vízia ako zdroj moci (Vision as a source of power)

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

 • Premeny hodnoty ne/tolerancie a ne/násilia v dejinách politického myslenia (The variables of  non/tolerance and non/violence in the History of Political Thought)
 • Legitimita politického islamu v Európe (The Legitimacy of Political Islam in Europe)

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

 • Politický extrémizmus ako spoločensko-politický fenomén (Political Extremism as a Social and Political Phenomenon)
 • Podoby pravicového extrémizmu v krajinách V 4 - komparatívna analýza (Variants of Right –Wing Extremism in the  V4 Countries – Comparative Analysis)

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

 • Devolúcia britského unitarizmu (Devolution of british unitarism)
 • Fenomén tzv. nových politických strán v politickej teórii a praxi (The phenomenon of so-called new political parties in political theory and practice)

doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

 •  Suverenita štátu v 21. storočí (State ̓s sovereignty in 21 st. century)
 • Limity a obmedzenia Montesquieho koncepcie moci v štáte 21 storočia (Limits and paradox of Ch. de Montesquie ̓ s  division of powers in state of  21st century)

 

Študijný program: Medzinárodné vzťahy

Stupeň štúdia: tretí, doktorandský

Forma štúdia: denná, externá

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

 • Úloha a význam jadrových zbraní po skončení studenej vojny (The role and importance of nuclear weapons after the end of the Cold war)
 • Vývojové tendencie  a perspektívy vzťahov medzi USA a krajinami V4 (Developmental tendencies and perspectives of relations between the USA and V4 countries)
 • Význam transatlantického partnerstva – pozícia EÚ a USA v meniacom sa svete (The importance of transatlantic partnership – position of the EU and the USA in changing world)
 • Koncept mäkkej moci a potenciál jeho využitia  v stratégiách malých štátov (The concept of soft-power and its potential within small states strategies)

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

 • Politické a ekonomické postavenie Austrálie ako aktéra medzinárodných vzťahov v druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia (Political and economic position of Australia as an international relations actor in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century)

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

 • Ekonomické a sociálne implikácie dopadov starnutia v Európe (Ageing of Europe – economic and social implications)
 • Úloha vedecko-výskumných centier v hospodárskom rozvoji štátov (The role of scientific facilities in economic development of states)

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

 • Súčasný stav a perspektívy vývoja svetovej ekonomiky (Contemporary state and perspectives of development of global economy)
 • Centrá svetovej ekonomiky a faktory ovplyvňujúce ich ekonomický potenciál (Factors affecting economic potential of centers of global economy)
 • Zmeny v postavení rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve a prehlbovanie ekonomickej diferenciácie medzi rozvojovými a vyspelými krajinami (Change of positions of developing countries and deepening of economic disparities between developing and developed countries within global economy)

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

 • Postavenie a úloha Francúzskej republiky v globalizovanom svete (The position and role of the French Republic in a globalized world)
 • Prístupy vybraných európskych štátov k „arabskému svetu“ (Approaches of selected states of Europe to „the Arab world“)
 • Úloha a postavenie krajín Vyšehradskej štvorky v „novej“ štruktúre Európskej únie (The role and position of Visegrad group in a „new“ structure of the EU)

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

 • Relevantné úlohy zložiek Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky v kontexte medzinárodnej európskej spolupráce (Relevant tasks of the Integrated Rescue System of the Slovak Republic units in the context of international European cooperation)
 • Možnosti primárnej prevencie a eliminácie bezpečnostných rizík príslušníkov OS SR pôsobiacich v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu (Possibilities of primary prevention and elimination of the security risks of the Armed Forces of Slovak Republic serving in the missions and operations of the international crisis management)

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

 • Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov – kedy absolútna sloboda (na internete) začína ohrozovať spoločnosť (Information Security and Privacy – when absolute freedom (on the Internet) becomes a threat to society)
 • Možnosti a limity umelej inteligencie v behaviorálnej analýze sociálnych sietí (The limits of artificial intelligence in behavioral analysis of social networks)
 • Krízový management v ochrane kritickej infraštruktúry štátu (Crisis management in protection of critical infrastructure)
 • Digitalizácia a simulácia krízových scenárov pri riešení nehody s veľkým počtom obetí (Digitization and simulation of crisis scenarios in dealing with accidents with a large number of victims

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

 • Vplyv Ruskej Federácie na politický vývoj v Čiernej Hore (The influence of Russian Federation on political development of Montenegro)

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

 • Rastúca radikalizácia spoločnosti: príčiny vzniku a jej možné riešenia v kontexte bezpečnosti štátu (Increasing radicalization of the society: the causes of its origin and possible solutions in the context of states’ security)
=