print

Záverečná obhajoba dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby predkladá doktorand v stanovených termínoch (k 31. októbru a 31. máju). Podmienkou podania žiadosti pre študentov študijných programov akreditovaných do 31.12.2012 je získanie najmenej 180 kreditov vrátane kreditov za dizertačnú prácu pri trojročnom dennom a päťročnom externom štúdiu. Pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013 je potrebné získať toľko kreditov, aby ich súčet s obhajobou dizertačnej práce bol 180 kreditov pri trojročnom dennom a štvorročnom externom štúdiu. K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand predkladá:

  • stručný aktuálny životopis
  • dizertačnú prácu v štyroch výtlačkoch
  • 2 x licenčnú zmluvu, 1 x analytický list
  • 15 ks autoreferátu
  • 1 CD s dizertačnou prácou v pdf súbore (s popisom na CD - meno, priezvisko doktoranda, typ, názov a rok odovzdania práce)
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi (výstup z Univerzitnej knižnice UMB)
  • stanovisko školiteľa dizertačnej práce (s návrhmi školiteľa na oponentov)
  • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom programe doktorandského štúdia

Autoreferát dizertačnej práce

Doktorand vypracuje a predloží autoreferát dizertačnej práce, ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. Súčasťou je aj prehľad publikačnej činnosti doktoranda a ohlasov na publikované práce. Autoreferát má formát A5, odporúčaný rozsah je 20-30 normostrán, jeho štruktúra je daná štruktúrou dizertačnej práce. Predkladá sa v slovenskom jazyku so súhrnom v jednom cudzom jazyku.

Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou (§ 54 ods. 14  a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je verejná a koná sa pred komisiou pre obhajobu. Úspešnou obhajobou sa doktorandské štúdium končí. Viac informácií poskytujú články 17 a 18 Smernice č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na UMB.