print

Evidencia študentov so špecifickými potrebami

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu "Priama sociálna podpora študentov"

Upozorňujeme študentov, ktorí sa z dôvodu svojich špecifických potrieb budú uchádzať o akékoľvek zvýhodnenie pri štúdiu, nech požiadajú o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na predpísanom formulári. Vyplnený formulár a potvrdenie, ktoré sú v prílohe odovzdajte Dr. Marii Badinskej, PhD., Oddelenie medzinárodnej komunikácie, koordinátorke na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.

=