print

Evidencia študentov so špecifickými potrebami

                   Dovoľujeme si upozorniť študentov, ktorí sa z dôvodu svojich špecifických potrieb budú uchádzať o akékoľvek zvýhodnenie pri štúdiu, nech požiadajú o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na predpísanom formulári do 30. septembra 2017!!!  

Vyplnený formulár a potvrdenie, ktoré sú v prílohe odovzdajte Dr. Marii Badinskej, PhD., Department of Foreign Languages and  International  Communication, koordinátorke na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.

=