print

Zápis predmetov pre akademický rok 2017/2018

Oznamujeme študentom 1. a 2. roku bakalárskeho štúdia, 1. roku magisterského štúdia, 1. a 2. roku doktorandského štúdia,že zápis predmetov pre akademický rok 2017/2018 je od 4.4.2017 do 30.4.2017.

Po vytvorení zápisného listu na akademický rok si zvoľte predmety zo svojho študijného plánu vo všetkých kategóriách - povinné, povinne voliteľné, výberové.

Externí študenti si zapíšu povinné predmety. Povinne voliteľné a výberové predmety si  budú  prihlasovať v septembri.

Od 2.5. 2017 do 9. 5. 2017 bude prebiehať zápis predmetov podľa záujmu študentov z ponuky predmetov  iného programu alebo z ponuky predmetov na inej fakulte UMB.

Študijné oddelenie FPVMV

=