print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Čo je anexia?

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Základy teórie deľby moci položil:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

Predchodkyňou OSN bola:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Čo je NAFTA?

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Sociálna stratifikácia znamená:

Opak deflácie je:

=