print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Pasívne volebné právo znamená:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Sociálna stratifikácia znamená:

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Premena vstupov na výstupy je:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Horizontálna deľba štátnej moci:

Čo je anexia?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Polyhistor je:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Čo je NAFTA?

=