print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

NATO vzniklo v roku:

Základ európskeho písma nájdeme v:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Práca, pôda a kapitál označujú:

Čo je NAFTA?

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Sociálna stratifikácia znamená:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Predchodkyňou OSN bola:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Čo je UNESCO?

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

=