print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Pasívne volebné právo znamená:

Kultúru v sociológii delíme na:

NATO vzniklo v roku:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Práca, pôda a kapitál označujú:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Základy teórie deľby moci položil:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Čo je NAFTA?

Opak deflácie je:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Sociálna stratifikácia znamená:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Premena vstupov na výstupy je:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Predchodkyňou OSN bola:

=