print

Doktorandské štúdium

  • Uchádzač o denné a externé doktorandské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musí mať ukončené magisterské štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné doručiť na študijné oddelenie FPVaMV UMB do 15. 6. 2017. Overenú kópiu magisterského diplomu je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

  • Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. K tejto časti skúšky predkladá uchádzač projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky bude aj preverenie uvedených znalostí vo zvolených svetových jazykoch. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného cudzieho jazyka.
  • Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:
  1. titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa, rok,
  2. zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis metód uvažovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce, stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.
  • Pre projekt dizertačnej práce v príslušnom svetovom jazyku platí podobná štruktúra.
  • Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium:
  1. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FPVaMV.
  2. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.