print

Magisterské štúdium

 • Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe  musí mať ukončené bakalárske štúdium.  Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné doručiť na študijné oddelenie FPVaMV UMB do 31. 3. 2017 na prvý termín, do 15. 6. 2017 na druhý termín prijímacích skúšok.
 • V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium  potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako 1,50 (vrátane), bude pre študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá,  európske štúdiá a politológia  podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.
 • Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 7. 6. 2017 (pre prvý termín) alebo do 7.7.2017 (pre druhý termín), prípadne do dňa zápisu   zašle na FPVaMV potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu.
 • Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Potvrdenie o ukončení štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky, prípadne ho doručiť na študijné oddelenie do dňa zápisu na štúdium.

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

 1. 60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.
 2. ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste  vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil.

V študijných programoch medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá a európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

 1. 60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.
 2. ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní len po 20 otázok z dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

 

 • Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium - magisterské štúdium“.
 • Vyhodnocovanie prebieha rovnako ako v bakalárskom štúdiu.
 • O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z testu.