print

Bakalárske štúdium

Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na FPVaMV musí mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené  štúdium.

Prihlášku na prijímacie skúšky spolu s overenými kópiami záverečných vysvedčení z každého ročníka štúdia, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí uchádzač poslať do 30. marca 2019.

Uchádzači o 2. kolo prijímacích skúšok pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia v dennej a externej forme štúdia doručia prihlášku spolu s relevantnými dokladmi na študijné oddelenie do 15. júna 2019.

Adresa doručenia: Študijné oddelenie FPVaMV UMB, Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia do 10. júna 2019 (druhé kolo do 4. júla 2019). Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôžu byť na štúdium prijatí.

 

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium

Prihláška na bakalárske štúdium musí obsahovať potvrdenie strednej školy, na ktorej uchádzač v čase podania prihlášky študuje, o dosiahnutom študijnom priemere za každý rok štúdia na strednej škole okrem maturitného u uchádzača, ktorý maturuje v roku 2018/2019.

V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 10. júna 2019 – pre prvé kolo alebo do 4. júla 2019 – druhé kolo (prípadne do dňa zápisu) zašle na FPVaMV overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

 

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom 2018/2019

Uchádzač o štúdium predloží spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia, vrátane maturitného vysvedčenia.   

V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

 

Všeobecné informácie pre uchádzačov na 1. stupeň štúdia

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj ten uchádzač, ktorý dosiahne v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2018/2019 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50. Testy možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.

Oznamujeme, že pre zistenie tejto  podmienky budú  osobné údaje prihlásených uchádzačov poskytnuté sprostredkovateľovi  scio.sk s.r.o.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Uchádzači o štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky overenú kópiu maturitného vysvedčenia prinesú na prijímacie skúšky (prípadne ju doručia na fakultu do dňa zápisu).

 

Písomná prijímacia skúška v 1. stupni štúdia

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia)prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:

  1. 60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny,  sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;
  2. ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste však vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil.

 

V študijnom programe medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia)prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:

  1. 60 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, medzinárodné vzťahy,  geografia,  kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;
  2. ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste však vyplní len po 20 otázok z dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

 

O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecno-vedomostného testu.

Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – bakalárske štúdium“.

Výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň konania prijímacích skúšok.

Školné za externé bakalárske štúdium je 800,-- € ročne.