Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Politológia

Prečo študovať tento študijný program?

Absolvent sa stane znalcom politiky, rozumie jej podstate, tvorbe, cieľom politickej činnosti a zásadám politického rozhodovacieho procesu.

Profil absolventa:

Prostredníctvom štúdia klasickej a súčasnej politickej filozofie, dejín politického myslenia, teórie politiky, komparatívnej politológie, základov sociológie a práva, všeobecnej politickej ekonómie, medzinárodných vzťahov, moderných svetových a európskych dejín, politického systému SR, politickej geografie, teórií politických strán a straníckych systémov, metód výskumu, verejnej politiky a verejnej správy, bezpečnostných štúdií, záujmových skupín v politike a štúdia cudzích jazykov a iných predmetov tvoriacich jadro študijného programu, získava prierezové multidisciplinárne vedomosti so zameraním na aplikačné využitie v praxi, preukazuje schopnosť zostavovať a obhajovať argumentácie a riešenia problémov. Je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné informácie a na ich základe dospieť k všeobecným úsudkom, riešiť praktické úlohy s využitím obvyklých postupov, ale aj s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti. Absolvent vie poskytnúť relevantné myšlienky, informácie a riešenia pre odbornú a laickú verejnosť a je schopný ďalšieho vzdelávania, koordinovať čiastkové kolektívne úlohy, niesť zodpovednosť za tímovú prácu a zhodnotiť politické, etické, sociálne, ekonomické a iné súvislosti riešených problémov.

Uplatnenie absolventa:

Nadobudnuté vedomosti a zručnosti v študijnom odbore, absolventovi umožnia kvalifikovane zabezpečovať a vykonávať úlohy v oblasti verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), verejnej politiky, masmédií, občianskych združení, politických strán. Absolvent je schopný pracovať s medzinárodnými databázami, využívať výpočtovú techniku a aktívne používať minimálne jeden svetový jazyk v odbornej komunikácii. Absolvent bakalárskeho stupňa  politologického štúdia podľa profilu uvedeného v Opise študijného programu schváleného Akreditačnou komisiou SR, je spôsobilý pracovať vo vládnych a mimovládnych, domácich a zahraničných inštitúciách a organizáciách a takisto v inštitúciách zaoberajúcich sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, kultúrno-spoločenských organizáciách, v redakciách odborných a spoločenských periodík a iných masmédií, na rôznych výkonných postoch v štátnej správe a v orgánoch samospráv.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela