print

Doktorandské štúdium

Uchádzač o denné a externé doktorandské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musí mať ukončené magisterské štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky,  kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, ako aj písomný projekt dizertačnej práce je potrebné doručiť na študijné oddelenie FPVaMV UMB do 15. júna 2019. Overenú kópiu magisterského diplomu (spolu s dodatkom k diplomu) je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky.

 

Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. Tému dizertačnej práce si uchádzač o štúdium vyberá z tém schválených na príslušný akademický rok, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

K tejto časti skúšky predkladá uchádzač projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky bude aj preverenie uvedených znalostí vo zvolených svetových jazykoch. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného cudzieho jazyka.

 

Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:

  • titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa a prílušný rok;
  • zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis metód uvažovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce, stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

 

Pre projekt dizertačnej práce v príslušnom svetovom jazyku platí podobná štruktúra.

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na 3. stupeň štúdia:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FPVaMV.

Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Školné za externé doktorandské štúdium je 1.500,-- € ročne.