print

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov organizuje pre uchádzačov o štúdium na našej fakulte 

  Konzultácie k prijímacím pohovorom:

  26. – 27. apríl . a 3. – 4. máj  2019.

  Uchádzači o štúdium majú možnosť získať základné informácie o obsahovej náplni jednotlivých čiastkových predmetov v rámci prijímacích pohovorov.

 • Študenti majú možnosť prediskutovať s kompetentnými pedagógmi v rámci jednotlivých predmetov okruhy tém, ktoré sú súčasťou prijímacieho pohovoru.
 • Fakulta zároveň upozorňuje uchádzačov, že žiadna iná vysokoškolská inštitúcia alebo iná ustanovizeň, nie je oprávnená v našom mene realizovať konzultácie k prijímacím pohovorom na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov.
 • Konzultácie zabezpečujú jednotlivé katedry FPVaMV. Týkajú sa obsahu všeobecnovedomostného testu (politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, ekonómia,  dejiny, geografia, právo, kulturológia) a testov z cudzích jazykov.
 • Poplatok 60,– € je potrebné uhradiť  na adresu fakulty, účet 7000095777/8180, IBAN SK70 8180 0000 0070 0009 5777, var. symbol 504614 najneskôr do 25. 4. 2019. (Doklad o zaplatení si účastník prinesie na prezenciu.)

Harmonogram konzultácií na prijímacie pohovory:

 Pre uchádzačov

8.00 – 8.30     prezencia účastníkov
8.30 – 10.00     konzultácie
10.00 – 10.15     prestávka
10.15 – 11.45     konzultácie
11.45 – 12.30     prestávka na obed
12.30 – 14.00      konzultácie
14.00 – 14.15      prestávka
14.15 – 15.45     konzultácie

Využite možnosť vyhrať zdarma konzultáciu k príjmacím pohovorom na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Navštívte našu novú stránku www.uchadzaci.fpvmv.umb.sk (sekcia Newsletter), zapojte sa do súťaže zadaním mailového kontaktu a vyhrajte. Z prihlásených záujemcov vyžrebujeme 30. 3. 2019 jedného šťastlivca (výhercu budeme kontaktovať e-mailom).

 Kto sa výhercom stane tento akademický rok?

Prílohy ku stránke:
=