print

Magisterské štúdium

Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe  musí mať ukončené bakalárske štúdium.  Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné doručiť na študijné oddelenie FPVaMV UMB do 30. marca 2019 na prvý termín, do 15. júna 2019 na druhý termín prijímacích skúšok.

V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium  potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako 1,50 (vrátane), bude pre študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá  a politológia  podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 12. júna 2019 (pre prvý termín) alebo do 4. júla 2019 (pre druhý termín), prípadne do dňa zápisu zašle na FPVaMV potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Potvrdenie o ukončení štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu (spolu s dodatkom k diplomu) je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky, prípadne ho doručiť na študijné oddelenie do dňa zápisu na štúdium.

 

Písomná prijímacia skúška v 2. stupni štúdia

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

  1. 60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;
  2. ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste  vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil.

 

V študijných programoch medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

  1. 60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;
  2. ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní len po 20 otázok z dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

 

Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

Vyhodnocovanie prebieha rovnako ako v bakalárskom štúdiu.

O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z testu.

Školné za externé magisterské štúdium je 1.100,-- € ročne.