print

Rigorózne konanie

Absolventi študijných programov vysokoškolského štúdia, ktoré poskytuje FPVaMV UMB a absolventi príbuzných študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“, v skratke „Mgr.“ alebo absolventi obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

            FPVaMV UMB uskutočňuje rigorózne skúšky v študijných odboroch:

  • politológia,
  • medzinárodné vzťahy.

V študijnom odbore politológia uskutočňuje fakulta rigorózne skúšky v študijnom programe:

  1. politológia.

V študijnom odbore medzinárodné vzťahy uskutočňuje fakulta rigorózne skúšky v študijných programoch:

  1. medzinárodné vzťahy,
  2. bezpečnostné štúdie.

Absolventom rigoróznej skúšky sa v obidvoch odboroch udeľuje titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“). Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa uskutočňujú podľa Zásad rigorózneho konania na FPVaMV UMB, schválených na príslušný akademický rok.