print

Ponuka štúdia pre akademický rok 2020/2021

Fakulta v AR 2020/2021 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.  

  Počty uchádzačov na prijatie      
  v AR 2019/2020 - FPVaMV UMB     
1. a 2. stupeň štúdia     
Fakulta Študijný program Forma štúdia Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Miesto štúdia Plán prijatia
FPVaMV politológia D Bc. 3 Banská Bystrica 20
FPVaMV medzinárodné vzťahy D Bc. 3 Banská Bystrica 100
FPVaMV politológia v anglickom jazyku D Bc. 3 Banská Bystrica 5
FPVaMV  medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku D Bc. 3 Banská Bystrica 5
Spolu 1. stupeň denné  130
FPVaMV politológia E Bc. 4 Banská Bystrica 10
FPVaMV medzinárodné vzťahy E Bc. 4 Banská Bystrica 10
Spolu 1. stupeň externé  20
FPVaMV politológia D Mgr. 2 Banská Bystrica 20
FPVaMV politológia v anglickom jazyku D Mgr. 2 Banská Bystrica 10
FPVaMV medzinárodné vzťahy D Mgr. 2 Banská Bystrica 80
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku D Mgr. 2 Banská Bystrica 5
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku (spoločný študijný program) D Mgr. 2. Krakov 5
Brno
Pécs
Banská Bystrica
FPVaMV bezpečnostné štúdiá D Mgr. 2 Banská Bystrica 20
FPVaMV bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku D Mgr. 2 Banská Bystrica 10
Spolu 2. stupeň denné   150
FPVaMV politológia E Mgr. 3 Banská Bystrica 10
FPVaMV medzinárodné vzťahy E Mgr. 3 Banská Bystrica 10
FPVaMV bezpečnostné štúdiá E Mgr. 3 Banská Bystrica 10
Spolu 2. stupeň externé   30
SPOLU  330
             
             
3. stupeň štúdia          
Fakulta Študijný program Forma štúdia Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Miesto štúdia  
FPVaMV politológia D PhD. 3 Banská Bystrica  
FPVaMV politológia E PhD. 4 Banská Bystrica  
FPVaMV medzinárodné vzťahy D PhD. 3 Banská Bystrica  
FPVaMV medzinárodné vzťahy E PhD. 4 Banská Bystrica  

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

 

Na každý program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

 

Prijímacie konanie na denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uskutočňované  v inom ako v štátnom jazyku prebieha administratívnym spôsobom. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu, dokladu o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia alebo jeho ekvivalentu a dokladu potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.

Na všetky príslušné študijné programy v inom ako štátnom jazyku v súlade s aktuálnou smernicou o školnom na UMB v Banskej Bystrici sa vzťahuje povinnosť úhrady školného.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.