print

Doktorandské štúdium

Uchádzač o denné a externé doktorandské štúdium na FPVaMV UMB v akreditovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musí mať ukončené magisterské štúdium. Prihlášku na štúdium spolu s overenými kópiami dokladov o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, ako aj písomný projekt dizertačnej práce, je potrebné poslať do 15. 6. 2020 na adresu: Študijné oddelenie FPVaMV UMB, Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica.

Overenú kópiu magisterského diplomu (spolu s dodatkom) je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky.

 

Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. Tému dizertačnej práce si uchádzač o štúdium vyberá z tém schválených na príslušný akademický rok, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

Uchádzač predkladá na prijímaciu skúšku projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 strán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky je aj preverenie jazykových kompetencií týkajúcich sa vybranej témy dizertačnej práce. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného cudzieho jazyka.


Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:

–      titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa a príslušný rok,

–      zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis metód, ktoré budú využívané pri spracovaní témy dizertačnej práce, stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

Pre projekt dizertačnej práce predkladaný v inom ako štátnom jazyku platí rovnaká štruktúra.

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FPVaMV UMB.

Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

 

Školné za externé doktorandské štúdium je 1.500,-- € ročne.