Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štipendiá a študentské pôžičky

Pridelenie motivačného štipendia

Podmienky pridelenia motivačného štipendia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici

V súlade s Dodatkom č. 2 k štipendijnému poriadku UMB v Banskej Bystrici zo dňa 10. 10. 2011 a s účinnosťou od akademického roka 2014/2015 sa motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v štúdiu sa priznáva desiatim percentám študentov v študijných programoch v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 2013/2014.

Vynikajúce plnenie študijných povinností

Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva:

  • študentom, ktorí majú splnené všetky povinnosti z predmetov zapísaných v zápisnom liste v príslušnom akademickom roku podľa dosiahnutého váženého študijného priemeru.

Dosiahnutie mimoriadnych výsledkov

Podmienky pridelenia štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja a umeleckej alebo športovej činnosti. Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, ktorý neštuduje študijný program tretieho stupňa, za:

  • vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti,
  • úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti vysokej školy, vysokej školy alebo Slovenskej republiky v umeleckých, športových alebo vo vedomostných súťažiach a šírenie ich dobrého mena doma a v zahraničí
  • mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Podmienky poskytnutia

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Prehodnotenie výšky štipendia

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Bližšie informácie o štipendiách a pôžičkách tu